تکه ای از متن پایان نامه :

سازمان، محيط بيروني سازمان را نيز در نظر مي‌گيرند. انتقاداتي كه تاكنون بر اين رويكردها وارد شده می باشد بيشتر بر روي جنبه‌هايي از سازمان و همچنين درجه اهميت هر يك از آنها بوده می باشد كه هر يك از اين رويكردها در نظر گرفته‌اند. (Atkinson and et al , 1997)

 

2-12-2-1 رويكرد ذينفع

رويكرد ذينفع به سنجش عملكرداولين بار طي مقاله‌اي توسط آتكينسون، واترهاوس و ولزدر سال 1997 طرح شده می باشد. اين رويكرد با مطرح نمودن انتقاداتي كه به سيستم‌هاي سنجش عملكرد سنتي و شاخص‌هاي مالي وارد مي‌داند، مفهوم جديدي را ارائه مي‌كند كه قبل از آن به اين صراحت در سنجش عملكرد بكار گرفته نشده بود. از ديد ارائه كنندگان اين رويكرد شاخص­هاي مالي جهت ارتباط دادن اطلاعات تصميم گيري به افراد داخل سازمان ساخته نشده‌اند بلكه بيشتر در جهت ايجاد اطلاعات مالي براي پشتيباني قراردادهاي سازمان با بازارهاي سرمايه طراحيگشته‌اند.مفهوم كليدي كه اين رويكرد بر اساس آن بنا شده مفهوم ذينفع می باشد. اين رويكرد پنچ ذينفع عمده را براي سازمان‌ها معرفي مي‌كند: مشتريان، پرسنل، تامين كنندگان(كالا، خدمات، اعتبار) ، سهامداران و جامعه.ذينفعان سازمان به دو دسته قابل تقسيم‌اند ، ذينفعان محيطي كه عبارتند از : مشتريان، سهامداران و جامعه. اين گروه، محيط بيروني سازمان و به ترتيب عناصر اصلي استراتژي رقابتي آنرا تعيين مي‌كنند. گروه ديگر ذينفعان، پرسنل و تامين كنندگان هستند كه ذينفعان فرآيندي ناميده مي‌شوند. اين گروه داخل فضايي كه توسط گروه قبلي جهت برنامه‌ريزي ، طراحي ، اجرا و بكار گرفتن فرآيندهاي ساخت و انتقال محصول به مشتريان تعريف شده كار مي‌كنند . ابداعي كه در اين رويكرد قابل توجه می باشد تقسيم بندي اهداف سازمان به اوليه و ثانويه می باشد. مقصود از اهداف اوليه اهدافی می باشد که موسسان و سهامداران شرکت در جهت دستيابی به آنها سازمان را ايجاد نموده اند. اين اهداف بسته به انتفاعي يا غير انتفاعي و توليدي –تجارييااداری–سياسیبودنسازمانمتفاوتخواهندبود. اهدافديگراهدافیهستندکهجهتروش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی سنتی، عملکرد سازمان را با افزودن سه بعد دیگر یعنی: مشتریان، فرایند های داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار می‎دهد. روش مذکور با توجه ویژه به دارایی­های نامشهود سازمان که در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده می باشد، این امکان را به سازمان می‎دهد تا گنجاندن آن در مدل ارزیابی مورد نظر، از طریق نظارت، کنترل و آگاهی از کیفیت دارایی­های نامشهود، در صورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی‎ها اقدام کند. (عابد، 1388).

کارتامتیازيمتوازن،یکچهارچوبسنجشعملکردبرايپیاده سازياستراتژيبوسیلهترجمه استراتژيسازمانبهمجموعهايازشاخص­هايکلیديمی­باشد.مدلارزیابیمتوازنتکنیکیجهتتبدیل  

 

 

پایان نامه مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم