تکه ای از متن پایان نامه :

 

اقليت طلبکاران در معرض فروش و تقسيم قرار مي گيرد و از آنجا که به موجب ماده 489 ق.ت طلبکاران مخالف و طلبکاراني که مطالباتشان بعد از تصديق تشخيص داده شده می باشد ظرف 10 روز از تاريخ تصديق مي توانند وارد اکثريت شوند.

ب) اکثريت قانوني قرارداد: 

در حقوق فرانسه قبل از 1948 قرارداد ارفاقي نسبت به کليه طلبکاران داخل در هيئت طلبکاران لازم الاجرا بود حتي طلبکاراني که قرارداد را امضاء نکرده بودند يا آنهايي که مطالباتشان بعد از انعقاد، تصديق معتقدند که ضامن ها از امتيازات قرارداد ارفاقي مي توانند استفاده کنند.[1] در نهاد بازسازي آمريکا هم مسئوليت ضامن ها تغيري نمي کند و طبق قواعد مي باشد و ضامن در حد تعهدات خويش ضامن می باشد.[2]

 

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به طلبکاران 

قرراداد ارفاقی همانند تمام قراردادها دارای دو طرف می باشد یک طرف قرارداد تاجر ورشکسته می باشد و طرف دیگر مجموعه طلبکارانی می باشد که موافقت خود را با انعقاد قرارداد اعلام کرده اند در این مبحث آثار حقوقی قرارداد ارفاقی نسبت به طرف دوم آن یعنی اکثریت طلبکاران مورد بحث قرار می گیرد و بحث راجع به اقلیت طلبکاران مخالف را در مبحث اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث می آوریم. در نتیجه این قرارداد طلبکاران تعهد می نماید قبل از حصول مهلت های مقرر از مدیون درخواست پرداخت مطالبات خود را نکنند. یا ختم اقدام ورشکستگی هیئت طلبکاران نیز منحل می شود و هر یک از طلبکاران حق تعقیب شخصی مدیون را مجدداً بدست می آورد همچنین پرداخت مطالبات طلبکاران ارفاقی به لحاظ ارفاقی که در حق مدیون نموده اند و به مقصود تامین پرداخت مطالبات آنها مقدم بر سایر مطالبات قرار می‌گیرد.

الف) طلبکاراني که قرارداد ارفاقي را قبول کردند:

نسبت به اين گروه از طلبکاران حسب مفاد قرارداد ارفاقي اقدام مي شود. به موجب ماده 489 قانون تجارت: «همين که قرارداد ارفاقي تصديق شد، نسبت به طلبکارهايي که در اکثريت بوده اند، يا در ظرف 10 روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده اند، قطعي خواهد بود…» مقصود قانونگذار از قطعيت قرارداد اين می باشد که اشخاص مذکور حق ندارند از تصميم خود عدول کنند. در اين مورد هم قرارداد ارفاقي اران مشابه نهاد بازسازي آمريکاست.[3]

ب) طلبکاراني که قرارداد ارفاقي را امضاء نکردند:

[1] . Ripert et Roblot, op, cit, n 2843.

[2] . قنواتي جليل و کهنمويي اسماعيل ، همان.

[3] . قنواتي جليل و کهنمويي اسماعيل ، همان.

 

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی