پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس 

تکه ای از متن پایان نامه :

پروژه اولويت گذاري طرح هاي سرمايه گذاري صنعتي كه توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي تدوين شده می باشد به ضرورت واهميت شاخص صنايع كليدي وپيشرو كشور كه داراي مزيت می باشد مي شاهدانی و همکاران (1390) در مطالعه خود با عنوان اولويت بندي موانع توسعه مشاركت هاي عمومي خصوصي در بخش حمل و نقل ايران با استفاده از روشهاي  MCDM به این نتیجه رسیدند که مؤلفه مربوط به محدوديت هاي بازار سرمايه و دسترسي به تأمين مالي، مهمترين مانع شناخته شده می باشد. با وجود تفاوت جزئي در نتايج روش تاپسيس در رتبه بندي چند مانع آخر، نسبت به دو روش ديگر، با محاسبه ضريب همبستگي رتبه اي (اسپيرمن)، فرض صفر (عدم همبستگي بين نتايج) رد شده و با احتمال 75/99 ٪ نتايج حاصل از هر سه مدل مشابه يكديگر ميباشد .

جعفری و همکاران (1390) در مطالعه خود با عنوان فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، رهیافتی در مدیریت پایدار جنگل های زاگرس به این نتیجه رسیدند که میتوان با ارزیابی و اولویت بندی گزینه های مورد مطالعه که شامل حوزه آبخیز، سامان عرفی روستا و سامان غیر عرفی خانوار هستند پرداخت. در آخرین مرحله، تحلیل حساسیت گزینه های مورد مطالعه و تفسیر نتایج حاصل از تغییرات حساسیت با استفاده از روش ANP صورت گرفت.

2-3- مروري بر مطالعات انجام شده در خارج كشور

سيستر و همكاران (2013) نشان دادند كه درك رفتار تصميم گيري كشاورزان عامل مهمي براي پيش بيني موثر و هم چنين توصيه هاي كاربردي در ارتباط با تغيير ساختارهاي كشاورزي جهت رسيدن به شرايط مناسبتر سرمايه گذاري می باشد. اين محققان رفتار سرمايه گذاري را بصورت تجربي در بين كشاورزان مورد بررسي قرار دادند. آنها بيان كردند كه رفتار كشاورزان در ارتباط با سرمايه گذاري كاملا با اصول مطرح شده در تئوري كلاسيك سرمايه گذاري و رويكرد راهكار واقعي متفاوت می باشد. نتايج نشان داد كه هيچ يك از اين دو تئوري نمي تواندرفتار واقعي كشاورزان را بدرستي توضيح دهد. با اين وجود كشاورزان از سرمايه گذاري هاي قبلي درس مي گيرند و ارزش صبر كردن براي سرمايه گذاري بهتر را درك مي كنند.

سرمايه گذاري خارجي در كشاورزي كشورهاي آفريقايي را در يك دوره زماني طولاني مورد مطالعه قرار داد و نتايج زير را بعنوان دستاوردهاي عمده پژوهش خود بيان كرد:

اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه