تکه ای از متن پایان نامه :

 

گوزنی بس قوی بنیاد بایستی/ که بر وی شیر، سیلی آزماید

مکن باور که هیچگاه ترکند کام/ ز آب جو نهنگ لجّه آشام

عقاب آن جا که درپروازباشد/ کجا ازصعوه صیدانداز باشد. وحشی بافقی(ق:10)

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم/ که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد . حافظ(قرن:8) (دهخدا:224)

3- تا کار به زر برآید جان در خطرافکندن نشاید.(گلستان: 172)

پول سفید برای روز سیاه خوب می باشد.                                                                (دهخدا:536)

4- تا کودکان برآوردم دیگر کودکی نکردم  (گلستان: 152)

زیرا پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو/ رندی وهوسناکی در عهد شباب اولی.  حافظ      (هخدا: 536)

5- دلقت به چه کار آید وتسبیح ومرقّع/ خود را ز اقدام‌های نکوهیده بری دار

حاجت به کلاه ترکی داشتنت نیست/ درویش صفت باش وکلاه تتری دار.( گلستان: 92)

مرد خداپرست که تقوا طلب کند/خواهی سپید جامه وخواهی سیاه باش .  حافظ               (دهخدا:686)

6- هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر/ کز بهر خرقه رقعه برخواجگان نبشت

حقّا که با عقوت دوزخ برابر می باشد/رفتن به پایمردی همسایه در بهشت. (گلستان: 110)

کهن خرقه‌ی خویش پیراستن/ به ازجامه‌ی عاریت خواستن.              (گلستان: 191 )

بهشت به سرزنشش نمی‌ارزد.(عوّام)                                                                     (دهخدا:697)

7- خدا کشتی آن جا که خواهدبرد/ وگر ناخدا جامه برتن درد .(بوستان:2642)

14- آزردندوستانجهلاست . ( … وکفرهییمینسهل )(گلستان: 53 )                 ( دهخدا : 31)

15- آنانکهمردحقّند/ خریداربازاربی‌رونقند  . ( ببخشایکه … ) (بوستان: 1237)         (دهخدا: 45)

16- منعمبهکوهودشتوبیابانغریبنیست / هرجاکهرفتخیمهزدوبارگاهساخت

آنراکهبرمرادجهاننیستدسترس/درزادبومخویشغریباستوناشناخت(گلستان:120)(دهخدا:54)

17- ایبسااسبتیزروکهبمرد/ خرکلنگجانبهمنزلبرد. (گلستان:93)           (دهخدا :435)

18- آنراکهعقلو‌همّتوتدبیر‌وراینیست/خوش‌گفتپردهدار،کهکسدرسرای نیست(گلستان.:165)

(دهخدا :56)

19- ازتوانگرانچیزیبخواهو بهدرویشانوامیبدهتادیگرگرد تونگردند. (گلستان:103)

نسیهآخربهدعوارسد.                                                                     (دهخدا :114)

20- آنکهشاهآنکندکهاوگوید/حیفباشدکهجزنکوگوید.(گلستان:58)                   (دهخدا :65)

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه