تکه ای از متن پایان نامه :

 

49– بهچابکترازخودمیندازتیر / چوافتاددامنبهدندانگیر.(بوستان:3549)   (دهخدا: 389)

50- بهخرداننفرمایکاردرشت / کهسنداننشایدشکستنبهمشت.(بوستان: 1052)    ( دهخدا: 394 )

51- بهخردهتوانآتشافروختن / پسآنکهدرختکهنسوختن.(بوستان: 1052)     ( دهخدا  : 394 )

52- برادرکهدربندخویشاست / نهبرادرخویشاست .(گلستان: 106)       ( دهخدا  : 411 )

53- برسفرهحسرتبردروزهدار ( زمنپرسفرسودهیروزگار … )(بوستان: 3211 )

گرگگرسنهچوگوشتیافتنپرسدکهاینشترصالحاستیاخردجال.(گلستان:166)

منگرسنهدربرابرمسفره‌ینان / همچوعزمبردرحمامزنان .(گلستان.:103)  ( دهخدا  : 423 )

ملحدگرسنهوخانهیخالیوطعام / عقلباورنکندکزرمضاناندیشد

تشنه‌یسوختهبرچشمه‌یحیوانچورسید/تومپندارکهازپیلدمان اندیشد.(گلستان:85)(دهخدا:1731)

54- برمخنتسلاحجنگسردچهسود . (درقزاکندهمردبایدبود /…  )  (گلستان: 88 )( دهخدا  : 426 )

55- بزرگیبهعقلاستنهبهسال . (گلستان: 63)                         ( دهخدا : 433 )

56- بسانامنیکویپنجاهسال / کهیکنامزشتشکندپایمال .(گلستان:145)  ( دهخدا  : 437 )

76- تونیکوروشباشتابدسگال / بهنقضتوگفتننیابدمجال.(گلستان:96 ) ( دهخدا: 567 )

77- چوآهنگبربطبودمستقیم / کیازدستمطربخوردگوشتمال .(گلستان:96 ) ( دهخدا: 629 )

78- چوآهنگرفتنکندجانپاک / چهبرتختمردنچهبررویخاک.(گلستان:59 )   ( دهخدا: 629 )

79- چوتیرانداختیدررویدشمن / حذرکنکاندرآماحبشنشستی.(گلستان: 76 )   ( دهخدا : 638 )

80- چوجنگآوردباکسیبرستیز / کهازویگریزتبودیاگریز. (گلستان: 53 ) (دهخدا : 639)

81- چودیدمعاقبتگرگمتوبودی ( کهازچنگالگرگمدرربودی …) (گلستان: 100)( دهخدا: 647)

82- چودشمنخرروستاییبرد / ملکباجودهیکچرامیخورد.(گلستان: 649)     ( دهخدا: 647)

83- چوشوریدگانمیپرستیکنند / بهآوازدولابمستیکنند.(یو.ب:1909)        ( دهخدا : 650)

84- چونمخبطشداعتدالفراج / نهعزیمتاثرکندنهعلاج. (گلستان:15)     ( دهخدا : 667 )

85- حذرکارمردانکارآگهاست /یزکسدّروئینلشکرگهاست . (بوستان: 1080 )     (دهخدا : 1691)

86- حقازاهلباطلببایدنهفت . (بوستان: 3522  )             ( دهخدا  : 697 )

87- خانه‌یدوستانبروبودردشمنانمکوب.(گلستان:92)     ( دهخدا : 714 )

88- خدارابرآنبندهبخشایشاست /کهخلقازوجودشدرآسایشاست.(بوستان:1368)

(دهخدا : 718 )

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه