تکه ای از متن پایان نامه :

 

-(حکمت). دوستیرا کهبهعمریفراچنگآرند نشاید کهبهیکدمبیازارند. (گلستان:180)                                     (در نگاهداشت دوستان قدیمی)

-(مثل نما).  دیرآمدیاینگار سر مست،/ زودتندهیمدامنازدست. (گلستان:136)                                                            (در نگاهداشت دل دوستان واقعی)

-(مثل نما).  دوستآنباشد کهگیرددستدوست/ درپریشان‌ حالیو درماندگی. (گلستان:71)                                                                                                     (در شناخت دوستان واقعی.)

-(حکمت). زخود بهتریجویو فرصتشمار/ کهبا چونخودیگمکنیروزگار. (گلستان:150)                                         (در آیین دوست‌یابی)

-(مثل نما). شنیدمگوسفندیرا بزرگی/ رهانیدازدهانودستگرگی                                                     شبانگهکاردبرحلقشبمالید/ روانگوسفندازویبنالید                                                                                کهاز چنگالگرگمدرربودی/ چودیدمعاقبت،خود گرگبودی. (گلستان:100)                                                             (بر ظاهر امور نباید حکم کرد.)

-(مثل نما). سگاصحابکهفروزیچند/ پینیکانگرفتو مردمشد.(گلستان:62)                                                           (در آیین دوست‌یابی و تأثیر همنشین و دوست)

-(حکمت).عملپادشاهچونسفردریاست، خطرناکوسودمند،یاگنجبرگیری،یادرطلسمبمیری(گلستان:72)              (مراقبت در دوستی با بزرگان و حاکمان)

-(مثل). گِلیخوشبویدرحمّامروزی/ رسیدازدستمحبوبیبهدستم         بدو گفتم: کهمشکلییاعبیری؟/کهاز بویدلاویزتومستم                                                                    بگفتا: منگِلیناچیزبودم/ ولیکنمدّتیباگُلنشستم                                                                       کمالهمنشیندرمناثرکرد/ وگرنهمنهمانخاکمکههستم. (گلستان:51)                                                                     (تأثیر همنشین و دوست)

– (مثل نما). دوستآنباشدکهگیرددستدوست/ درپریشانحالیودرماندگی. (گلستان:71)                                                         (نشان دوست واقعی)

– (مثل نما). دوستمشمارآنکهدرنعمتزند / لافیاریوبرادرخواندگی. (گلستان:71)                                        (نشاندوستواقعی)

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه