تکه ای از متن پایان نامه :

 

و استفاده از رویکرد سیستمی روی آورده اند. طرفداران توجه سیستمی معتقدند که این توجه، بهترین روش برای ایجاد وحدت در بخش های مختلف نظام آموزشی می باشد (گیبسون و نولاند[1]، 1974).

دیدگاه سیستمی ایجاب می کند که بطور مداوم، عملیات و نحوه اجرای فعالیت ها را ارزشیابی، کنترل کیفیت را اِعمال، و براساس آن در مورد اقدامات اصلاحی و بهبود سیستم برنامه ریزی کنیم. این نحوه در نظر داشتن کارها را توجه سیستمی می نامند (نورورزی،1390).

 

 

روش سيستمي

1956كنث بولدينگ[2] تئوري عمومي سيستم‌هارا با يك روش ديگر ارائه كرد. بولدينگنیز دورويكرد درتوصيف تئوري عمومي سيستم ها درنظرگرفت(مك لويد، 1378).

حاصل توجه سيستمي، استفاده از مدلهابراي توصيف پديده هامي باشد. يك مُدل، چكيده چيزي می باشد كه يك موجود ناميده مي شود(میکائیلی، 1385).

الگو هاي  سيستم

الگوهاي سيستم مانند مدلهای فيزيكي، داستان وار، گرافيكي ورياضي، همه به كاربر اجازه فهم بهتر وارتباط مستقر كردن با«موجود»رامي دهد، كه ازاين طريق،ديگرعناصرهم درك مي شوند.مدل عمومي سيستم هاي یک سازمان مي تواند براي تحليل هرنوع سازماني بكاررود، اما نمي‌توان انتظارداشت كه يك مدل براي سازمانی خاصطراحی شود. ارزش واقعي مدل عمومي سيستم ها، هنگامی نمایان می شود كه فردفارغ التحصيل شده و فعالیت خود را آغازنماید. مدل به فردبراي تنظيم سازمان كمك خواهد نمود. درآغاز، هرچيزي تازه خواهد بود مانند چهره هاي جديد، تسهيلات جديد، واژگان (ترمينولوژي) جديد و اینبه دلیل آنست كهمدل، يك تصوير ذهني ازآنچه مورد انتظاراست رابراي فردفراهم خواهد نمود (مك لويد، 1378).

1–C.Gibson &Noland. R.

2- Kenneth boulding

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه